Alta d’una plantilla

Usuari responsable

Aquesta funcionalitat només està visible al rol “Administrador servei”

Definició

Les plantilles tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar als usuaris que han de generar les còpies autèntiques no hagin d’informar-los.

Per donar d’alta una plantilla només cal emplenar uns camps que estan organitzats en dos grans blocs i clicar al botó crea:

  • Paràmetres de configuració de la còpia
  • Metadades de la còpia autèntica

En concret, els paràmetres a informar són els següents:

Nom Descripció Exemple
Nom de la plantilla Nom amb el qual es guardarà la plantilla PL_copia_suport_paper
Òrgan que expedeix la còpia Identificador normalitzat de l’òrgan que té atribuït la competència d’expedició de còpies autèntiques Secretaria o codi DIR3
Suport del document original Indica la naturalesa o suport del document original del qual se’n farà una còpia Paper
Codi segur de verificació a la còpia El CSV és una referència única que s’atorga a cada document, formada per un conjunt de caràcters i generada electrònicament.
Aquesta referència permet identificar el document, vincular-lo amb el seu emissor i verificar la seva autenticitat i integritat a través de l’accés a la seu electrònica.
Si
URL de verificació de les còpies mitjançant CSV URL, disponible a la Seu Electrònica de l’ens, que permet comprovar l’autenticitat i integritat de les còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics emesos per l’ens.

Important: Si es vol que a la URL aparegui també el CSV s’ha d’informar la URL de la següent manera: url + {0}. Com l’exemple: http://csv.aoc.cat/csv?id={0}

Si es vol incloure el CSV a la URL: http://csv.aoc.cat/csv?id={0}
Si no es vol incloure el CSV a la URL: http://csv.aoc.cat/
Mecanisme de generació del CSV Indica la forma en que es generarà el CSV. Si es selecciona automàtic, el propi servei generarà el codi seguint el següent patró: [codi INE de l’ens][DDMMYYYY][FACTOR_ALEATORI]. Si es selecciona manual, l’usuari l’haurà d’informar en el moment de generar la còpia Automàtic
Referència a l’ordre que regula el sistema de CSV Referència a l’ordre, resolució o document que regula el sistema de generació de CSV de l’ens
Signatura de la còpia Indica si la còpia autèntica ha de ser signada o no Si
Mecanisme de signatura Mecanisme que es farà servir per signar la còpia autèntica ja sigui el “Signador centralitzat del Consorci AOC” que custodia el segell electrònic de l’ens o bé “Certificat digital en local” que permet utilitzar un certificat digital emmagatzemat en un dispositiu criptogràfic local de l’usuari Signador centralitzat del Consorci AOC
Signatura visible a la còpia Indica si la signatura electrònica de la còpia autèntica haurà de ser visible o no en el document resultant Si
Títol de la còpia Títol o nom de la còpia autèntica
Assumpte de la còpia breu resum sobre el tema/assumpte de la còpia
Origen del document Indica si el contingut del document origen va ser creat pel ciutadà o per una Administració Ciutadà
Règim d’accés Règim d’accés a la còpia autèntica. A escollir de llista de valors Accés lliure
Estat elaboració Indica la naturalesa de la còpia. Valors a escollir d’un llistat. Important que el valor indicat quadri amb el suport del document original Còpia autèntica electrònica de document paper
Metadades visibles a la còpia Indica si les metadades mínimes han de ser estampades i visibles a la còpia autèntica. En cas afirmatiu, el contingut del document original serà escalat al 80% de la seva superfície original i les metadades seran estampades al marge resultant. Si
Tipus de document Tipologia documental del document. Valors a escollir d’un llistat Acta
Naturalesa del document origen Indica la naturalesa del document origen del qual es farà la còpia. Els valors a escollir són: original, còpia autèntica i còpia Original