N’hi ha algunes que genera el servei automàticament i altres que s’han d’informar en el moment de fer la petició de la còpia, ja sigui en la modalitat d’integració com mitjançant l’aplicació web de l’EACAT:

 

Metadada Descripció Responsable (modalitat integració
Responsable (modalitat aplicació web EACAT)
Assumpte breu resum sobre el tema/assumpte del document S’ha d’informar  al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Autor dades identificatives de l’autor del document S’ha d’informar  al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Creat per Es recomana posar el nom de l’aplicació o servei que fa ús del component de CÒPIA. S’ha d’informar al fer la petició (opcional) El genera el servei de CÒPIA. Per defecte inclou el següent valor: Servei CÒPIA del Consorci AOC
Suport Suport físic de la còpia S’ha d’informar al fer la petició (opcional). Si no s’informa per defecte es proposa “Electrònic” El genera el servei de CÒPIA. Per defecte inclou el següent valor: Electrònic
Nivell d’accés Serveix per indicar el règim d’accés al document S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Tipus de document Tipologia documental del document S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Definició generació CSV Referència a l’ordre, resolució o document que defineix la creació del CSV corresponent S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Usuari Usuari que està fent servir el mòdul per a generar la còpia S’ha d’informar al fer la petició (obligatori) El genera el servei de CÒPIA. S’agafa el nom i cognoms de l’usuari de l’EACAT que fa la còpia
Nom del fitxer Text lliure que dona el nom del fitxer de còpia generat S’ha d’informar al fer la petició (opcional) El genera el servei de CÒPIA. Agafa el títol del document i s’inclou l’extensió del document
Data captura Data en que es puja el document al mòdul de còpia autèntica El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Hash del document Valor hash de la còpia autèntica generada El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Tamany Mida  en bytes de la còpia generada El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Resolució Especifica la resolució de digitalització en DPI. El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Compressió Especifica el nivell de qualitat JPEG al que es convertiran les imatges digitalitzades per a reduir el pes del document. El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA. El valor que s’inclou és 0.7
Color Especifica l’esquema de color a usar per a la digitalització (blanc i negre, escala de grisos, color 16 bits, etc…). El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA. El valor que s’inclou és 24-bit RGB
Escala % de reducció aplicada al document El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA. El valor que s’inclou és 80 %
Data generació csv Data de generació del codi segur de verificació El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Format Content type normalitzat del document resultant El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Tipus de signatura Tipus de signatura associada a la còpia quant aquesta està signada. Per defecte el valor és PAdES El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA. El valor que s’informa és PAdES
Nom de l’ens Nom de l’ens que genera la còpia El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA agafant el nom de l’ens de l’EACAT
Òrgan Nom de l’òrgan que genera la còpia S’ha d’informar al fer la petició (obligatori) S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Títol Títol o nom de  la còpia S’ha d’informar al fer la petició (obligatori) S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Origen del document Indica si el contingut del document origen va ser creat pel ciutadà o per una Administració S’ha d’informar al fer la petició (obligatori) S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Codi segur de verificació Codi segur de verificació associat al document i la data de generació del mateix S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
URL descàrrega del document URL on l’usuari podrà consultar el document S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Estat elaboració Indica la naturalesa del document. Els valors acceptats són els següents:

  • Original
  • Còpia electrònica autèntica de document paper
  • Còpia electrònica autèntica amb canvi de format
  • Còpia electrònica parcial autèntica
  • Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
  • Còpia electrònica autèntica
  • Altres
S’ha d’informar al fer la petició (obligatori) S’ha d’informar al fer la còpia (obligatori)
Identificador unívoc Identificador associat al document còpia S’ha d’informar al fer la petició (opcional) El genera el servei de CÒPIA
Identificador unívoc de l’origen l’identificador del document original del qual s’ha fet la còpia S’ha d’informar al fer la petició (obligatori) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Naturalesa document origen Especifica la naturalesa del document origen del qual es farà la còpia. Només s’admeten els següents valors:

  • Original
  • Còpia autèntica
  • Còpia
S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Número de registre de sortida Número de registre de sortida associat al document origen S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Data de registre de sortida Data del registre de sortida associat al document origen. El format de la data ha de ser dd:mm:aaaa hh:mm:ss S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Número de registre d’entrada Número de registre d’entrada associat al document origen S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
Data de registre d’entrada Data del registre d’entrada associat al document origen. El format de la data ha de ser dd:mm:aaaa hh:mm:ss S’ha d’informar al fer la petició (opcional) S’ha d’informar al fer la còpia (opcional)
En el cas de generar còpies autèntiques d’un document original electrònic signat, el servei captura les següents metadades de la/les signatura/es electròniques del document original:
Data de la signatura Data de la signatura original El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Nom i cognoms del signatari del document original Nom i cognoms del signatari del document original El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
DNI del signatari del document original DNI del signatari del document original El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Correu electrònic del signatari del document original Correu electrònic del signatari del document original El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
Organització a la qual pertany el signatari del document original Organització a la qual pertany el signatari del document original El genera el servei de CÒPIA El genera el servei de CÒPIA
CIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document original CIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document original El genera el servei de CÒPIA

 

El genera el servei de CÒPIA

Aquestes metadades s’informen en el fitxer XML adjunt o també en el document PDF de la còpia autèntica, ja sigui a les seves propietats o visibles en el pdf, segons escaigui.