El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en format PDF i un fitxer XML amb les metadades del document i del propi procés:

  • El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una signatura, aquesta serà del tipus PAdES-LTV.
  • Per tal de poder incorporar un conjunt de metadades visibles al visualitzar el document, s’aplica una reducció del 80 % del contingut original.
  • En la modalitat d’ús del servei mitjançant integració, tant la còpia autèntica en format PDF com el fitxer XML amb les metadades estaran disponibles per a la seva descàrrega durant 12 hores. Un cop passat aquest termini s’eliminaran automàticament de l’aplicació.
  • En la modalitat d’ús del servei mitjançant el portal EACAT, tant la còpia autèntica en format PDF com el fitxer XML amb les metadades s’emmagatzemaran en l’aplicació del servei i estaran disponibles en tot moment per a la seva consulta, descàrrega i/o eliminació.