Requisits previs:

Configuració de la còpia per incloure un segell amb dades del registre d’entrada i sortida

L’eina permet afegir, de forma opcional, a la còpia autèntica un segell amb dades del registre d’entrada i sortida. Aquesta funcionalitat està pensada per aquells usuaris que vulguin fer una còpia d’un document presentat al registre d’entrada i sortida de l’ens. L’eina permet incorporar un segell amb les dades del registre a la còpia o en el cas que no es vulgui s’incorporaran com a metadades.

Per fer-ho només cal informar el següent bloc quan s’està creant una còpia:

  • En el cas que es vulgui incorporar un segell visible a la còpia cal marcar l’opció “Si”. Si no es vol incloure un segell i només vol incorporar les metadades haurà de marcar l’opció “No”.
  • L’usuari haurà d’indicar el número de registre i la data en funció del tipus de registre: entrada o sortida

Un cop emplenats tots els camps, només cal clicar al botó “Genera”.

A continuació, s’obre una pantalla amb el component web per realitzar la còpia.

Digitalitzar el document/seleccionar el document

La funcionalitat d’incorporar un segell a la còpia està disponible tant per una còpia d’un document paper com una còpia d’un document electrònic

Un cop digitalitzat el document o bé pujat el document electrònic l’usuari ha d’escollir  en quin espai de la primera pàgina del document vol incorporar el segell. L’eina permet moure i rotar el segell en qualsevol espai de la primera pàgina del document.

Generació la còpia autèntica

Un cop el segell s’ha ubicat en el lloc adient, l’usuari per generar la còpia autèntica només ha de clicar la segona icona de la part superior esquerra.

En el cas que la signatura s’hagi de realitzar mitjançant un certificat instal·lat en el magatzem de certificats local de l’usuari, apareixerà un pop-up per escollir el certificat digital:

Si tot funciona correctament el servei genera la còpia autèntica i l’aplicació permet:

  • Acceptar (que implica que la còpia es guardarà a l’aplicació). Opció recomanada
  • Cancel·lar el procés (implica que no es guardarà la còpia)
  • Visualitzar en el navegador la còpia en format PDF
  • Visualitzar en el navegador un XML amb les metadades

Si es clica al botó d’ok, es torna a l’aplicació web on es mostra la còpia ja desada:

Si s’obre el document PDF es pot veure com queda la visualització del segell: