Pel que a les funcionalitats relacionades amb la signatura de les còpies autèntiques, el servei permet configurar diferents escenaris d’ús de diferents mecanismes de signatura electrònica segons les necessitats de l’ens, ja sigui mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada:

  • Signatura electrònica utilitzant codis segurs de verificació (CSV)
  • Signatura electrònica mitjançant un certificat digital instal·lat en el magatzem local de certificats de l’ordinador de l’usuari de l’ens
  • Signatura electrònica mitjançant un certificat de segell electrònic cedit al Consorci AOC

En el cas d’utilitzar CSV hi ha dues opcions:

  • El CSV el genera el mateix servei de CÒPIA
  • El CSV l’informa i el genera l’aplicació client que s’integra amb el servei

La definició del tipus de signatura a generar s’especifica a la plantilla o quan es vol generar una còpia:

En el cas d’utilitzar un certificat digital la signatura que genera el servei és una signatura del tipus PAdES-LTV.