Quan es genera la còpia autèntica i s’ha demanat que les metadades es visualitzin en el document PDF, les metadades que es mostren són les següents:

Metadada Descripció
Nom de l’ens Nom de l’ens que genera la còpia
Òrgan Nom de l’òrgan que genera la còpia
Títol Títol o nom de  la còpia
Origen del document Indica si el contingut del document origen va ser creat pel ciutadà o per una Administració
Codi segur de verificació Codi segur de verificació associat al document i la data de generació del mateix
URL descàrrega del document URL on l’usuari podrà consultar el document
Estat elaboració Indica la naturalesa del document. Els valors acceptats són els següents:

 

  • Original
  • Còpia electrònica autèntica de document paper
  • Còpia electrònica autèntica amb canvi de format
  • Còpia electrònica parcial autèntica
  • Còpia paper autèntica de document públic administratiu electrònic
  • Còpia electrònica autèntica
  • Altres
Identificador unívoc Identificador associat al document còpia
Identificador unívoc de l’origen l’identificador del document original del qual s’ha fet la còpia
Naturalesa del document origen Indica la naturalesa del document origen del qual es farà la còpia. Els valors possibles són:

 

  • original
  • còpia autèntica
  • còpia
En el cas de generar còpies autèntiques d’un document original electrònic signat, el servei captura les següents metadades de la/les signatura/es electròniques del document original:
Data de la signatura Data de la signatura original
Nom i cognoms del signatari del document original Nom i cognoms del signatari del document original
Organització a la qual pertany el signatari del document original Organització a la qual pertany el signatari del document original
CIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document original CIF de l’ Organització a la qual pertany el signatari del document original

Aquestes metadades es mostren al marge esquerra i al peu del document.


Addicionalment, l’usuari pot consultar aquestes metadades i altres que el servei genera automàticament, en les propietats del document PDF

 

Contingut d'interès: Com eliminar el DNIs dels PDFs signats electrònicament utilitzant Còpia (bona pràctica)